กิจกรรมการประกวด Infographic

ระยะเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน

วันที่ 15-17 สิงหาคม 2565     

 รางวัล

ชนะเลิศ  :  เกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ 1  :  เกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  :  เกียรติบัตร

ผลการสมัคร