การประกวดสิ่งประดิษฐ์ชุดแฟนซีรีไซเคิล 

กำหนดการ

ตั้งแต่วันที่ 11-16 สิงหาคม 2565 

รางวัล

ชนะเลิศ  :  เงินรางวัลจำนวน  บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 1  :  เงินรางวัลจำนวน  บาท 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  :  เงินรางวัลจำนวน  บาท  

ผลการสมัคร