การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร

วันที่ 11-16 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. 

ระดับและประเภทผู้เข้าแข่งขัน

1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สายเทคละ 1 ผลงาน หรือตามความสมัครใจ

2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายเทคละ 1 ผลงาน หรือตามความสมัครใจ

รางวัล

ชนะเลิศ  :  เงินรางวัลจำนวน  บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 1  :  เงินรางวัลจำนวน  บาท 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  :  เงินรางวัลจำนวน  บาท  

ผลการสมัคร