1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร

ว3 ปี2563 แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 

2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ว15 ปี2563 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ว24 ปี 2559 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ว3564 ปี2563 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2563

3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

ว2 ปี2563 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลือ่นวิทยฐานะกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง

ว3 ปี 2554 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ว8 ปี 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ว19 ปี 2561 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ว22 ปี2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ว26 ปี2561 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

4 หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของบุคคลากร

ว2 ปี2563 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลือ่นวิทยฐานะกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง

ว3 ปี 2554 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ว8 ปี 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ว19 ปี 2561 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ว22 ปี2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ว26 ปี2561 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย