การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

                มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O9)

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (O10-O17)

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (O18-O24)

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25-O28)

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O29-O33)

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O34-O41)