เทคโนโลยี IoT

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน

และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

 

 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

                การทำให้อุปกรณ์หลายตัวสามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และทำงานร่วมกันได้นั้น  เรียกว่า  เทคโนโลยี IoT ต้องอาศัยความสามารถของ Smart Device ซึ่งอุปกรณ์ที่มีหน่วยประมวลผล หรือเซนเซอร์ภายในตัว เพื่อส่งข้อมูลผ่าน Cloud Computing หรือ Wireless Network เป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายเพื่อประมวลผล  และอาศัย Dashboard สำหรับแสดงผลและใช้ควบคุมการทำงานจากผู้ใช้

ตัวชี้วัด

ว 4.2 ม.3/1 พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์

 

Abstract Pattern 12บทเรียน

IoT หรือ Internet of Things เป็นแนวคิดการนำอินเทอร์เน็ตไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ให้อุปกรณ์นั้นสามารถรับ-ส่งข้อมูลเพื่อให้เราสามารถควบคุมหรือนำข้อมูลจากอุปกรณ์นั้นมาใช้งานได้

ใบความรู้ที่ 11 องค์ประกอบของเทคโนโลยี IoT

 

 

 รูปที่ 1

ตัวอย่างอุปกรณ์สำหรับเทคโนโลยี IoT

 

  • เซ็นเซอร์(Sensor) เป็นชุดอุปกรณ์ วงจร หรือระบบที่ทำหน้าที่ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ หรือลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่โดยรอบวัตถุเป้าหมาย
    เช่น เซ็นเซอร์วัดระยะทางที่ใช้เสียงสะท้อนกลับในการคำนวณระยะทาง

  • คอมพิวเตอร์แบบฝัง (Embedded Computer) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมต่าง ๆ ลงบนตัวอุปกรณ์ได้ ซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เช่น บอร์ด Raspberry Pi ที่เป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบบฝังชนิดหนึ่ง

  • ไมโครคอนโทรลเลอร์(Microcontroller) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับคอมพิวเตอร์แบบฝัง แต่ไม่มีระบบปฏิบัติการ
    เช่น บอร์ด micro:bit ที่เป็นบอร์ดที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย

Abstract Pattern 12มารู้จักกับ KidBright