นางสาวกชกร  โม่งปราณีต

0.5/5

นายกฤติกานต์  รังมาตย์

1/5

เด็กหญิงกัญชพร  โมกสุวรรณ

1/5

เด็กชายจรัสพงษ์  ชัยสาด

0.5/5

เด็กชายจักรรินทร์  มงคลนำ

1/5

นายชนะชล  แนวมี

0.5/5

เด็กหญิงฐิติมา  ทองล้น

1/5

นายธนวัฒน์  โพธิ์ชัย

1/5

เด็กชายนัฐวุฒิ  มาวงค์

/5

เด็กหญิงนารีรัตน์  คงแสง

1/5

เด็กหญิงปาลิชาติ  กรมไธสง

0.5/5

เด็กชายพงศ์รัก  รักพงค์

0/5

เด็กหญิงพรธิรา  ขาวแดง

1/5

เด็กหญิงพัชราพร  มุ่งเป้า

1/5

เด็กหญิงพิมนภาพร  หาญละคร

1/5

เด็กชายยศพล  ดวงคำ

0/5

เด็กชายโยธา  ยานี

เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ไกรยะแจ่ม

เด็กหญิงศิริวรรณ  เพชรเสถียร

เด็กชายสุทธิพงษ์  เถาเมฆ

เด็กหญิงสุพัดชา  สุรินทะ

เด็กหญิงสุภัศสร  แกนภูเขียว

เด็กชายอนุวัฒน์  สียางนอก

เด็กชายอภิสิทธิ์  ขุนศรีเจริญ

เด็กชายตะวัน  นาหงษ์

เด็กหญิงวิรัชนา  พันดวง
เด็กชายระพีพัฒน์  พลดงนอก
เด็กหญิงพัชนี จ้อยภูเขียว