เสี่ยวสมาร์ทโมเดล

 SIAO SMART MODEL มุ่งเน้นการประกันคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งในด้านโอกาส ความเสมอภาค และคามเท่าเทียม รวมถึงการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ทักษะภาษา เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะชีวิตและอาชีพ และการบริหารจัดการโดยการกระจายอำนาจจากเขตพื้นที่ไปยังสหวิทยาเขตเครือข่ายในการจัดการศึกษาทุกระดับ ร่วมรับผิดชอบต่อผลของการจัดการศึกษา สามารถสะท้อนข้อมูลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่ความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์ตามคำนิยามที่ว่า “บริหารดี มีมาตรฐาน ผสานไอที วิถีคุณภาพ” ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืนสืบไป

 

 

นายจักราวุธ สอนโกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น