วิสัยทัศน์

"โรงเรียนชุมแพพิทยาคม พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม อยู่อย่างพอเพียง มีทักษะอาชีพและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ภายในปี 2567"

พันธกิจ
 1. ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
 2. ส่งเสริมเอกลักษณ์โรงเรียนพอเพียง และอัตลักษณ์อยู่อย่างพอเพียง
 3. จัดการศึกษาที่เน้นทักษะอาชีพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม
 5. สนับสนุนกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เป้าประสงค์
 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
 2. โรงเรียนเกิดเอกลักษณ์โรงเรียนพอเพียง ผู้เรียนเกิดอัตลักษณ์อยู่อย่างพอเพียง
 3. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย
 4. ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย
 5. โรงเรียนมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
กลยุทธ์โรงเรียนชุมแพพิทยาคม
 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
 2. การส่งเสริมเอกลักษณ์โรงเรียนพอเพียง และอัตลักษณ์อยู่อย่างพอเพียง
 3. การส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นทักษะอาชีพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
 4. การสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม
 5. การสนับสนุน กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ สุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่เรียนรู้
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มุ่งมั่นในการท างาน
 7. รักความเป็นไทย
 8. มีจิตสาธารณะ