ลิขสิทธิ์

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม
 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) เป็นการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อใช้จัดการข้อมูลที่เกิดขึ้นในการทำงานของบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่นำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญ และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีทั้งคุณและโทษ ต้องศึกษาเพื่อใช้งานได้อย่างรู้เท่าทัน และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยในสังคมปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเลือก และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ อย่างสร้างสรรค์digital-marketing.png

ตัวชี้วัด

ว 4.2 ม.3/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม

Abstract Pattern 12กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน

Abstract Pattern 12บทเรียน

ใบความรู้ที่ 3 ลิขสิทธิ์ (Copyright)

Slide3.JPG

แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เพื่อทำกิจกรรม บทบาทสมมติ
วิธีการทำกิจกรรม คือ ให้ช่วยกันคิดเหตุการณ์สมมติที่เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์พร้อมให้บอกว่า เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีโทษตามกฎหมายอย่างไร

การละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทางอาญาทั้งจำคุกและโทษปรับแล้วแต่กรณี
และเจ้าของลิขสิทธิ์ยังมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งด้วย โทษทางอาญา
เช่น การทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
และหากทำเพื่อการค้าต้องระวางโทษจำคุก
ตั้งแต่ หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท
ถึงแปดแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ