ผลงานนักเรียน การประกวด infographic วันไหว้ครู

ผลรางวัลชนะเลิศ

ระดับชั้น ม.ปลาย
อันดับที่ชื่อระดับชั้น
1นางสาวชนิษฐา กันยาเหมาม.5
2นางสาวเกษลิน ขุนพรมม.6
3นางสาวพนัสดา เบ้าประทุมม.5
รางวัลชมเชยนางสาวณัฐชา ทับทาบม.5
รางวัลชมเชยนายชัยมงคล น้อยต้อนม.5
รางวัลชมเชยนางสาวชมพูนุช เด่นดวงม.4
รางวัลชมเชยนายอภิรักษ์ ศรีจันทร์ม.5
รางวัลชมเชยนายยศพล แก้วแก่นม.6
   
ระดับชั้น ม.ต้น
1เด็กหญิงวัชมล ศรีสุขม2
2เด็กหญิงพัชราพร มุ่งเป้าม3/1
3เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีสิทธิโชคม.1