นายสุเทพ วรพล
ระหว่าง พ.ศ. 2536 – 2547
นายพิทักษ์ เอ็นดู
ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557
นายอดุล อิงแก้ว
ระหว่าง พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน
นายสุขสันต์ คุ้มบัว
ระหว่าง พ.ศ. 2547 – 2551
นายทวีศักดิ์ สมนอก
ระหว่าง พ.ศ. 2557 – 2561
นายสมใจ วิเศษทักษิณ
ระหว่าง พ.ศ. 2552 – 2555
นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ
ระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2563