นายคุณาธิป จำปานิล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม

วันเกิด : 8 กันยายน 2532
เบอร์โทรศัพท์ : 095-6830784
Line ID : kruaef.kunathip
ที่อยู่ปัจจุบัน : 20 หมู่ 7 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

ประวัติการศึกษา : ศม.ม. (การบริหารการศึกษา)