ตราประจำโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ดอกบัว 4 เหล่า
ความหมาย
"มนุษย์ประดุจดั่งดอกบัวสี่เหล่า"


อักษรย่อ
ช.พ.


สีประจำโรงเรียน

คติพจน์ประจำโรงเรียน
สุวิชาโน ภวํ โหติ หมายถึง “ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ”