ประวัติผู้อำนวยการ

นายอดุล อิงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม

วันเกิด : 20 พฤศจิกายน 2512
เบอร์โทรศัพท์ : 0885730199
Line ID : adun2484
ที่อยู่ปัจจุบัน : 69 หมู่ 8 ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

ประวัติการศึกษา : กศม.(การบริหารการศึกษา) และ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)