กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมแพพิทยาคม