การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) เป็นการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อใช้จัดการข้อมูลที่เกิดขึ้นในการทำงานของบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่นำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญ และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีทั้งคุณและโทษ ต้องศึกษาเพื่อใช้งานได้อย่างรู้เท่าทัน และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยในสังคมปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเลือก และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ อย่างสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด

ว 4.2 ม.3/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบัติ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม

digital-marketing.png

Abstract Pattern 12กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน

“เพราะอะไรหุ่นยนต์ ถึงสามารถต่อสู้ได้เหมือนคน”

Abstract Pattern 12บทเรียน

ใบงานประจำหน่วยการเรียนรู้  

ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence)
เป็นระบบประมวลผลที่มีต้นแบบมาจากโครงข่ายประสาทของมนุษย์
สามารถเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลได้
ตามจำนวนข้อมูลที่เพิ่มขึ้นผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ซึ่งสามารถจดจำ คิด วิเคราะห์เรียนรู้ 
และเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว (Deep Learning)
เสมือนระบบสมองของมนุษย์ จึงอาจเรียกได้ว่า
 
“สมองกลอัจฉริยะ”

ปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence สามารถแยกออกได้เป็น 2 คำ ได้แก่
“Artificial” มีความหมายว่า สิ่งที่ไม่มีชีวิต ถูกสร้างหรือสังเคราะห์ขึ้นโดยมนุษย์
“Intelligence” มีความหมายว่า ความฉลาด ความคิดคำนวณที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จ

จากหุ่นยนต์ที่เด็กๆ ได้ออกแบบมา
สามารถช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อระบบทางสังคมและองค์กรต่างๆ
ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับองค์กรหรือหน่วยงาน และระดับประเทศ
และอาจรวมไปถึงระดับโลก

ชั่วโมงที่ 2

Abstract Pattern 12บทเรียน

ใบความรู้ที่ 1  การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ

Slide1.JPG

testament.pngใบงานประจำหน่วยการเรียนรู้

 

Slide2 (1).JPG

ชั่วโมงที่ 3

Abstract Pattern 12บทเรียน

กิจกรรม ออกแบบโปสเตอร์การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ
วิธีการทำกิจกรรม คือ ให้ออกแบบโปสเตอร์
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ
ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point

Capture1.PNG

ตัวอย่าง โปสเตอร์
สุ่มออกมานำเสนอโปสเตอร์
และให้นำโปสเตอร์ไปจัดนิทรรศการที่บอร์ดหน้าห้องเรียน
เพื่อเป็นการแนะนำการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ

 

Abstract Pattern 12สรุป