การใช้ซอฟต์แวร์ในการนำเสนอข้อมูล

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน

และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรมdigital-marketing.png

 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการดำเนินการ เริ่มตั้งแต่การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การดำเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็น
สารสนเทศ และการดูแลรักษาสารสนเทศ เพื่อการใช้งาน มีกระบวนการ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล
2. การประมวลผลข้อมูล
3. การดูแลรักษาข้อมูล

 

ตัวชี้วัด

ว 4.2 ม.3/2 ประเมินความน่าเชื่อถือ ของข้อมูล วิเคราะห์สื่อ และผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด

เพื่อการใช้งานอย่างรู้เท่าทัน

Abstract Pattern 12กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน

 

“เมื่อได้ข้อสรุป ผลการวิเคราะห์ออกมาแล้ว
เด็กๆ มีวิธีการนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาอย่างไร”

 

Abstract Pattern 12บทเรียน

 

ในปัจจุบันซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างและนำเสนอข้อมูล
มีให้เลือกใช้จำนวนมาก
ซึ่งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างและนำเสนอข้อมูล
ไม่ใช่มีเพียงแค่ซอตฟต์แวร์ในการทำ Slide Presentation เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังมีซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการสร้างภาพการนำเสนอข้อมูล
ในรูปแบบกราฟ
เช่น Microsoft Excel, Power BI
และการซอฟต์แวร์เพื่อการสร้างอินโฟกราฟิก
เช่น Photoshop, Illustrator

ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับนำเสนอข้อมูล
การแสดงผลต้องสามารถดึงดูดความสนใจ
นอกจากสามารถแสดงข้อความในลักษณะที่จะสื่อความหมายได้ง่าย
แล้วจะต้องสร้างแผนภูมิ กราฟ และรูปภาพ
เพื่อสรุปข้อมูลให้ง่ายต่อการเข้าใจ

1. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีความต้องการที่แน่ชัดว่า เสนอเพื่ออะไร
โดยไม่ต้องให้ผู้รับรับการนำเสนอต้องถามว่าต้องการให้พิจารณาอะไร

2. มีรูปแบบการนำเสนอเหมาะสม มีความกระทัดรัดได้ใจความ
เรียงลำดับไม่สับสน ใช้ภาษา เข้าใจง่าย ใช้ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ
ช่วยให้พิจารณาข้อมูลได้สะดวก

3. เนื้อหาสาระดี มีความน่าเชื่อถือ เที่ยงตรง ถูกต้อง
สมบูรณ์ครบถ้วน ตรงตามความต้องการ
มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทันสมัย
และมีเนื้อหาเพียงพอแก่การพิจารณา

 

 

 

ชั่วโมงที่ 2

 

Abstract Pattern 12บทเรียน

สรุปประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆของเด็กๆ ในโรงเรียน
1. จะทำให้ทราบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งนำมาใช้เป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุง
2. เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของสิ่งต่างๆ
3. ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของเด็กๆ
4. นำไปพิจารณาถึงจุดอ่อนและจุดดีของเด็กๆ แล้วหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดดี
5. นำมาประกอบเหตุผลในการทำโครงการ

Abstract Pattern 12สรุป

ซอฟแวร์ในการนำเสนอข้อมูล
เป็นโปรแกรมที่ใช้นำเสนอข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
และเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่สามารถนำเสนอข้อมูล
ในรูปแบบตัวอักษร ตาราง กราฟ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง
ทำให้งานนำเสนอมีรูปแบบที่หลากหลาย
ส่งผลให้ผู้รับสารสนใจ
และเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น