การใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน

และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการดำเนินการ เริ่มตั้งแต่การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การดำเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็น
สารสนเทศ และการดูแลรักษาสารสนเทศ เพื่อการใช้งาน มีกระบวนการ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลdigital-marketing.png
2. การประมวลผลข้อมูล
3. การดูแลรักษาข้อมูล

 

ตัวชี้วัด

ว 4.2 ม.3/2 ประเมินความน่าเชื่อถือ ของข้อมูล วิเคราะห์สื่อ และผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด

เพื่อการใช้งานอย่างรู้เท่าทัน

Abstract Pattern 12กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน

“นอกจาก Google Form
เด็กๆ ใช้ซอฟต์แวร์ใดบ้างในการจัดการข้อมูล”

 

Abstract Pattern 12บทเรียน

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศในปัจจุบัน
มีการนำซอฟต์แวร์ต่างๆ มาช่วยในการจัดการข้อมูล
โดยมีทั้งซอฟตฺแวร์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล 
และซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อการนำเสนอข้อมูล

 

ใบความรู้ที่ 10 ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการข้อมูล

Slide10.JPG
 

ชั่วโมงที่ 2

Abstract Pattern 12บทเรียน

ส่วนใหญ่แล้วเราจะรู้จัก Google
ในฐานะเซิร์จเอ็นจิ้น (Search Engine)
ที่ไว้ค้นหาอะไรก็ได้
และ Google ยังได้สร้างสรรค์เครื่องมือต่างๆมากมาย
เพื่อให้บริการ คือ Google Workspace
เป็นการใช้งานข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบของระบบคลาวด์ (Cloud)
ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียบไทม์
ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทุกอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานทั้งหมด

Capture7.PNG

ตัวอย่างบริการของ Google Workspace

ประโยชน์ของบริการ Google Workspace
1. มีพื้นที่เก็บข้อมูลในรูปแบบของระบบคลาวด์
2. สามารถแชร์งานได้สะดวก และง่ายต่อการทำงานร่วมกัน
3. สามารถเชื่อมต่อได้ทุกอุปกรณ์
4. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
5. ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่าย


ให้เด็กๆ เลือกใช้ซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในการจัดการข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้
เพื่อนำไปวิเคราะห์ ใช้ในการนำเสนอต่อไปให้เสร็จเรียบร้อย

 
 

Abstract Pattern 12สรุป

ในปัจจุบันซอฟต์แวร์มีส่วนช่วยในการทำงาน
และการจัดการข้อมูลสารสนเทศ

เช่น การพิมพ์เอกสาร การสร้างตาราง การสร้างกราฟ
การออกแบบ และการนำเสนองาน
และยังมีซอฟต์แวร์ที่ให้บริการในรูปแบบของระบบคลาวด์

ทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้ทุกที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีซอฟต์แวร์ให้เลือกใช้มากมาย
รวมไปถึงซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการข้อมูล
ซึ่งแบ่งได้เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล
ซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อการนำเสนอข้อมูล
ผู้ใช้งานควรเลือกใช้งานซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน