การสืบค้นเพื่อหาแหล่งข้อมูล

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การป้องกันตนเองจากการถูกจูงใจจากเนื้อหาของสื่อ สามารถวิเคราะห์เนื้อหาของสื่ออย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้สามารถควบคุมการตีความเนื้อหาของสื่อที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย นั่นคือ การที่ไม่หลงเชื่อเนื้อหาที่ได้อ่าน ได้ยิน ได้ฟัง แต่สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และรู้จักตั้งคำถาม การสืบค้นเพื่อหาแหล่งข้อมูล การเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล ความสามารถในการเข้าถึงสื่อ ความเข้าใจการประเมินค่าสารสนเทศและเนื้อหาในสื่อ กาสร้าง การใช้ประโยชน์ และการเฝ้าระวังสารสนเทศและเนื้อหาในสื่อdigital-marketing.png

ตัวชี้วัด

ว 4.2 ม.3/3 ประเมินความน่าเชื่อถือ ของข้อมูล วิเคราะห์สื่อ และผลกระทบจากการ ให้ข่าวสารที่ผิดเพื่อการใช้งานอย่างรู้เท่าทัน

 

 

Abstract Pattern 12กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน

“ถ้าเด็กๆ ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19
สามารถหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใดได้บ้าง?”

 

“เมื่อเด็กๆ เกิดความสงสัย ในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง
เด็กๆ เคยเข้าห้องสมุดเพื่อค้นหาคำตอบหรือไม่?”

Abstract Pattern 12บทเรียน

ใบความรู้ที่4 การสืบค้นแหล่งข้อมูล

Slide4.JPG

 

testament.pngใบงานประจำหน่วยการเรียนรู้

Slide4 (1).JPG

ชั่วโมงที่ 2

Abstract Pattern 12บทเรียน

ขั้นตอนการสืบค้นเพื่อหาแหล่งข้อมูลด้วยอินเทอร์เน็ต
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพจะมีขั้นตอน ดังนี้
1. กำหนดวัตถุประสงค์และหัวข้อการสืบค้นให้ชัดเจน
2. กำหนดประเภทของข้อมูลที่จะสืบค้น
3. กำหนดคำสำคัญสำหรับสืบค้นข้อมูล
4. ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น

 

ใบความรู้ที่ 5 การดำเนินการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

 

Slide5.JPG

“จากการค้นหาข้อมูลเด็กๆ เจอข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือบ้างหรือไม่ และเพราะอะไรถึงคิดว่าไม่น่าเชื่อถือ?”

 

Abstract Pattern 12สรุป

เครื่องมือที่ใช้สำหรับสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
โดยโปรแกรมจะทำการค้นหาจากคำสำคัญ (Keyword)
และทำการแสดงผลลัพธ์การสืบค้นแบบเรียงลำดับ
ซึ่งจะเรียงลำดับเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคำสำคัญดังกล่าว
โดยเว็บไซต์ที่นิยมในปัจจุบัน คือ

www.google.com