การประมวลผลข้อมูล

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน

และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการดำเนินการ เริ่มตั้งแต่การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การดำเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็น
สารสนเทศ และการดูแลรักษาสารสนเทศ เพื่อการใช้งาน มีกระบวนการ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล
2. การประมวลผลข้อมูล
3. การดูแลรักษาข้อมูล

 

ตัวชี้วัด

ว 4.2 ม.3/2 ประเมินความน่าเชื่อถือ ของข้อมูล วิเคราะห์สื่อ และผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด

เพื่อการใช้งานอย่างรู้เท่าทัน

Abstract Pattern 12กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน

 

“เมื่อได้ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาแล้ว
เด็กๆ มีวิธีการประมวลผลอย่างไรบ้าง”

 

 

Abstract Pattern 12บทเรียน

 

ใบความรู้ที่ 9 การประมวลผล (Data Processing)

Slide9.JPG

 

ให้เปิดคอมพิวเตอร์เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลด้วย Google Form
โดยเปิดแบบฟอร์ม แบบสอบถามที่ได้สร้างไว้ ที่ Google Form
จากนั้นให้เด็กๆ ไปที่ การตอบกลับ (Responses)
เป็นการเรียกดูผลการตอบบบสอบถามที่ ได้มีการตอบกลับมา
ซึ่งสามารถเรียกดูผลการตอบกลับได้ 2 รูปแบบหลัก คือ

1. ผลการตอบรับแบบ “ข้อมูลสรุป” (Summary)
2. ผลการตอบรับแบบ “แยกรายการ” (Individual)

Capture5.PNG

 

 

ชั่วโมงที่ 2

Abstract Pattern 12บทเรียน

ระบบการจัดเก็บข้อมูลของ Google Forms
เมื่อมีการตอบเข้ามาระบบจะจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ
และสามารถดูการสรุปผลจำนวนในภาพรวมได้แบบออนไลน์
หรือจะดาวน์โหลดข้อมูลผลการตอบออกมาในรูปแบบของไฟล์ Excel ได้ รวมถึงสามารถ Print ผลการตอบในระดับรายบุคคลออกมาเป็นเอกสาร
ก็สามารถทำได้เช่นกัน

 

จากข้อมูลที่ Google Forms ได้ทำการวิเคราะห์ประมวลผลไว้แล้ว
จะได้ออกมาเป็นรูปแบบแผนภูมิ
รูปแบบการแสดงผลจะปรากฏในลักษณะของ
แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิแท่ง

Capture6.PNG

ตัวอย่าง แผนภูมิวงกลม แบ่งสัดส่วนของคำตอบด้วยลักษณะของสีที่แตกต่าง โดยมีคำอธิบายกำกับ

 

กรรมวิธีในการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์มีหลายวิธี เช่น 
1. การคำนวณ (computation) 
เป็นการนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาคำนวณ
ตามข้อกำหนดของการประมวลผลเพื่อให้ได้ค่าผลลัพธ์ใหม่
เช่น คำนวณอายุปัจจุบันจากปีเกิด หาค่ามากที่สุด ค่าเฉลี่ย

2. การเรียงลำดับ (sort) เป็นการจัดข้อมูลให้อยู่ในลำดับที่เหมาะสม โดยการจัดเรียงข้อมูลตัวเลข หรือตัวอักษรตามลำดับที่ต้องการเพื่อให้เรียกใช้งานได้ง่าย
3. การวิเคราะห์ (analysis) เช่น การจัดกลุ่ม การแยกประเภท การตีความ
4. การสรุป (summation) เป็นการสรุปใจความสำคัญ ให้เหลือเฉพาะประเด็นหลัก
5. การรายงาน (reporting) เป็นการนำเสนอ เสนอผลลัพธ์ที่ได้ในรูปแบบต่างๆ
เช่น เล่มรายงาน หรือไฟล์ ป้ายนิเทศ

 

Abstract Pattern 12สรุป

การประมวลผลข้อมูล
เป็นวิธีการจัดการกับข้อมูล
ซึ่งอาจะเป็นการคำนวณหรือการเปรียบเทียบลักษณะต่างๆ
เพื่อให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์
หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน
โดยการประมวลผลข้อมูลสามารถใช้ซอฟต์แวร์
ช่วยในกระมวลผลข้อมูล เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน
โดยสามารถนำข้อมูลที่ซอฟต์แวร์ประมวล
ไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้