คณะกรรมการบริหารโรงเรียนชุมแพพิทยาคม

นายอดุล  อิงแก้ว
ผู้อำนวยโรงเรียนชุมแพพิทยาคม

นายคุณาธิป  จำปานิล
รองผู้อำนวยโรงเรียนชุมแพพิทยาคม

นายแสนพล ระดากุล 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางบุญจันทร์ จันผาผาย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางภัทราภรณ์  ผายพิมพ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นายวิทยา  ภาชื่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป