กฏหมายคอมพิวเตอร์

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

digital-marketing.png

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) เป็นการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อใช้จัดการข้อมูลที่เกิดขึ้นในการทำงานของบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่นำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญ และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีทั้งคุณและโทษ ต้องศึกษาเพื่อใช้งานได้อย่างรู้เท่าทัน และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยในสังคมปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเลือก และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ อย่างสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด

ว 4.2 ม.3/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบัติ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม

 

 

 

 

 

Abstract Pattern 12กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน

Abstract Pattern 12บทเรียน

การใช้คอมพิวเตอร์ในการโพสต์ข้อความ
หรือแสดงความคิดเห็นตามกระทู้ต่างๆ
ผู้ใช้งานจะต้องใช้วิจารณญาณในการแสดงความคิดเห็น
พร้อมทั้งคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาด้วย
ถ้าหากโพสต์นั้นมีเนื้อหาไม่เหมาะสม หรือเป็นเท็จ
อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายได้
เนื่องจากเป็นการกระทำความผิดพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์

ใบความรู้ที่ 2 กฎหมายคอมพิวเตอร์

Slide2.JPG

 

ใบงานประจำหน่วยการเรียนรู้

Slide3 (1).JPG